topmenu

Peergroep analyse biedt pensioenfondsen grip op rendementen

Het rendement dat pensioenfondsen op hun beleggingen behalen, is uitermate belangrijk voor de opbouw van de pensioenen van deelnemers. Berekeningen wijzen uit dat iedere euro die een deelnemer inlegt ongeveer vier keer zoveel waard wordt. Zonder beleggingen en risico’s dus geen rendementen en dus geen pensioenen.

Vaak spreekt men over hèt rendement van pensioenfondsen, maar beter is het onderscheid te maken tussen het rendement op beleggingen en op het behaalde resultaat om het renterisico af te dekken. Het maken van dit onderscheid is voor de dekkingsgraad niet nodig, want het maakt niet uit of een procent rendement uit beleggingen komt of uit afdekking van renterisico. Maar wil je de prestaties van een pensioenfonds echt goed beoordelen, dan is wel meer diepgang geboden. De mate waarin een fonds er namelijk in slaagt om waardevermeerdering op beleggingen te realiseren is een andere dan de mate waarin een fonds door afdekking van het renterisico veranderingen in de verplichtingen weet te neutraliseren.

Aan de samenstelling van de beleggingsportefeuille ligt een groot aantal deelbeslissingen ten grondslag. De vaststelling van de lange termijn beleggingsmix, de kortere termijn tactische aanpassingen daarop en de feitelijke titelselectie zijn voorbeelden van deelbeslissingen.

Welke deelbeslissingen dragen dan bij aan het rendement? Het is goed dat pensioenfondsbesturen daar over nadenken. Ieder onderdeel op zich draagt als het goed is bij aan het resultaat. Maar hoeveel, in welke mate en wat zijn de kosten van die deelbeslissingen?

Het is mogelijk hier achter te komen. Dat kan door een zogenaamde attributieanalyse te maken, bekend om mandaten van managers te beoordelen. Nadeel van een traditionele attributieanalyse is dat deze niet alles laat zien. In het bijzonder ontbreken de bijdragen uit de lange termijn beleggingsmix en uit de omvang en timing van de renteafdekking. Dan krijg je nog geen goed zicht op de bijdrage van iedere deelbeslissing aan het rendement.

Gelukkig valt daar een mouw aan te passen: met een peergroep analyse. Zo’n peergroep analyse plaatst het resultaat van een bepaalde deelbeslissing in het licht van de resultaten, zoals deze door de fondsen van de peergroep zijn behaald. Door toevoeging van peergroep gegevens meet de attributieanalyse wèl de bijdrage van alle deelbeslissingen. Deze peergroep analyse is dus een welkome aanvulling op de traditionele analyses en levert goed zicht op de samenstelling van de eigen beleggingsportefeuille, de besluiten die fondsen over hun beleggingen nemen, op de resultaten daarvan en op de bijdrage van iedere betrokken partij aan de deel- en eindresultaten.

Voor fondsbestuurders is een peergroep analyse daarom niet de zoveelste verplichting waaraan voldaan moet worden, maar een onmisbaar stuk gereedschap om te kunnen bepalen of de beoogde beleggingsdoelstellingen door iedere betrokkene wel worden behaald. Alleen dan kan bijsturing plaatsvinden.

Eric Veldpaus

Eric Veldpaus RA is auteur en opsteller van de Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie. Hij is tevens gastdocent Nyenrode Business Universiteit.

Met dank aan Corné Reniers voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de nieuwe rendementsanalyse van IBI Benchmarking.

Print dit Print dit

  • IBI Benchmarking pensioenfonds
    IBI Benchmarking pensioenfonds
  • Powered by WordPress. Designed by Woo Themes