top of page
3 Accountability IBI.jpg

We helpen compliance- en risicomanagers om kosten op een uniforme manier openbaar te maken

COMPLIANCE 
 

IBI-Benchmarking voldoet aan de wet- en regelgeving én de verslagleggingseisen van de Pensioenfederatie zoals deze zijn opgenomen in de Aanbevelingen uitvoeringskosten, het via zelfregulering tot stand gekomen normenkader voor het rapporteren van de uitvoeringskosten. 

Dit houdt in dat de kosten van vermogensbeheer worden vergeleken met andere pensioenfondsen waarbij rekening gehouden wordt met:
 

 • De keuze van de beleggingsmix.

 • De bijhorende benchmarkkosten.

 • Het verwachte rendement over de langere termijn.

 • Het bijbehorende benchmarkrendement.

 
Daarnaast benchmarkt IBI de kosten van pensioenbeheer waarbij rekening wordt gehouden met de relevante kenmerken op het gebied van:

 

 • Het geleverde serviceniveau.

 • Het aantal regelingen en de complexiteit daarvan.

 • De hoeveelheid waardeoverdrachten en de manier waarop inhoudelijk gecommuniceerd wordt.
   

De kosten op aanvaardbaarheid kunnen op een onafhankelijke wijze worden getoetst in lijn met de Code Pensioenfondsen Norm 2 door verschillen in kosten op basis van afwijkende kenmerken en beleidskeuzes te kunnen beredeneren.  

HOE IBI COMPLIANCE- EN RISICOMANAGERS HELPT
 • Voldoen aan wet- en regelgeving zodat geen reputatierisico wordt gelopen.

 • Compliance managers ontzorgen; het rapport bevat alle relevante informatie zodat in het jaarverslag voldaan kan worden aan de verslaggevingseisen.

 • Een oordeel kunnen geven over aanvaardbaarheid van de uitvoeringskosten; beredeneerd onderbouwen.

 • Monitoring van de afgesproken uitvoering via een service level agreement door uitvoeringsorganisaties. 

bottom of page