top of page

kosten nog meer in spotlight 

verschillen kosten huidige stelsel en wtp 

In vergelijking met het huidige stelsel komen reguliere kosten meer in de spotlight voor de deelnemers omdat:

 

  • kosten zichtbaar in mindering worden gebracht van het gereserveerd pensioenvermogen;

  • kosten zijn in euro's zichtbaar in plaats van percentages;

  • nu zijn de kosten bij één pensioenfonds voor de deelnemers gelijk, in het nieuwe stelsel verschillen kosten binnen een pensioenfonds vanwege de verschillende beleggingsprofielen 

 

Een goede toelichting is dan ook nog belangrijker dan in het huidige stelsel. Belangrijkste vraag van de deelnemer zal dan zijn. "Wat betaal ik en wat krijg ik hiervoor terug en hoe verhoudt zich dit tot vergelijkbare pensioenfondsen?" Met behulp van onze benchmarkingrapportage kan deze vraag worden beantwoord. 

white paper: "wtp een nieuwe kijk op kosten" 

IBI heeft een white paper samengesteld waarin de consequenties van de Wtp met name voor het berekenen en rapporteren van de uitvoeringskosten per deelnemer zijn opgenomen. Van belang is dat per deelnemer de kosten per beleggingsprofiel / cohort in mindering worden gebracht van het gereserveerd pensioenvermogen. Omdat de life-cycle asset allocatie - die per beleggingsprofiel / cohort wordt ingevoerd-  in samenstelling verschilt, zal sprake zijn van verschillende rendementen en verschillende kosten. Dit vraagt om een inrichting van de beleggingsadministratie die het mogelijk maakt de kosten en rendementen per deelnemer toe te rekenen.

Om als deelnemer een "gevoel" te krijgen bij de kosten is het van belang de kosten in context te beoordelen. Dit houdt in: wat krijg ik, rekening houdend met beleidsbeslissingen, terug voor deze kosten. Denk hierbij aan rendementen en service. Ook is het van belang de kosten te kunnen vergelijken met andere pensioenfondsen om een gevoel bij de uitvoeringskosten te krijgen, rekening houdend met beleidskeuzes.  

Voor meer aandachtspunten verwijzen wij naar de white paper. 

(eenmalige) projectkosten 

Door uitvoeringsorganisaties maar ook pensioenfondsen worden nu al (project) kosten gemaakt teneinde gereed te zijn voor de overgang naar de Wtp. Dit betreft o.a. het controleren van de data, het opstellen en laten controleren van het  invaartraject zijn enkele grote kostenposten. Deze kosten worden (indirect) ten laste van de deelnemer gebracht. 

Uitvoeringorganisaties hebben inmiddels indicaties van de kosten afgegeven voor het omzetten van het fonds in een flexibele premieregeling waarbij pensioenfondsen, vanwege de hoge kosten die voor de overgang in rekening worden gebracht, voor een andere uitvoeringorganisatie hebben gekozen.

wij helpen u de kosten inzichtelijk te maken     

Worden de reguliere kosten nu hoger of lager in de premieregeling? Wat zijn de projectkosten voor het pensioenfonds geweest om uiteindelijk de regeling uit te kunnen voeren? Welke beleidsaanpassingen zijn doorgevoerd en wat is het effect ervan op de uitvoeringskosten geweest?

Wij hebben een Wtp-product ontwikkeld die ervoor zorg draagt dat het bestuur de veranderingen in de rendementen en kosten van haar eigen fonds kan volgen. De ontwikkeling kan met behulp van de rapportage worden toegelicht aan het Verantwoordingsorgaan of Belanghebbendenorgaan, de werkgevers én aan de deelnemers van het fonds. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric Veldpaus. 

bottom of page