topmenu

Wat is IBI Benchmarking

Volledig onafhankelijke en anonieme benchmark

IBI Benchmarking maakt onafhankelijke benchmarks voor Nederlandse pensioenfondsen. Deze benchmark maakt het mogelijk dat alle Nederlandse pensioenfondsen transparant rapporteren over hun uitvoeringskosten, zonder dat hun gegevens bij derden bekend worden. IBI Benchmarking is in 2013 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste Nederlandse onafhankelijke leverancier van benchmarking rapportages voor pensioenfondsen.

Deelname is laagdrempelig en zeer betaalbaar

IBI Benchmarking is innovatief, onderscheidend en laagdrempelig; gegevens zijn eenvoudig online in te voeren. Hij is geënt op Nederlandse wet- en regelgeving en maakt gebruik van reeds beschikbare, uniforme en gecontroleerde gegevens. IBI Benchmarking beperkt de kosten en inspanningsverplichtingen om mee te doen tot het minimum en is daardoor heel betaalbaar.

Conform de Aanbevelingen van de Pensioenfederatie

Een van de belangrijkste uitgangspunten van IBI Benchmarking is dat deze aansluit bij de “Aanbevelingen uitvoeringskosten” van de Pensioenfederatie. Al onze rapportages voldoen aan alle aanbevelingen. Een van de belangrijkste aanbevelingen is dat de vermogensbeheerkosten beoordeeld dienen te worden in relatie tot:

  1. de gekozen beleggingsmix
  2. de bijbehorende benchmarkkosten
  3. het rendement over langere termijn ook in relatie tot het benchmarkrendement

De benchmarkkosten geeft aan wat de kosten voor het pensioenfonds zouden zijn geweest indien de portefeuille met de gekozen beleggingsmix zou zijn gemanaged tegen de gemiddelde kosten van de peergroep voor iedere individuele beleggingscategorie. Benchmarkkosten is dus een onafhankelijke door IBI berekende kostennorm die o.a. rekening houdt met de beleggingsmix. Door deze benchmarkkosten te vergelijken met de vermogensbeheerkosten van het fonds is nuancering van de vermogensbeheerkosten mogelijk.

Vergelijken met de gehele Nederlandse sector

IBI Benchmarking informeert het pensioenfondsbestuur over kosten versus risico en rendement en maakt het mogelijk deze met de gehele Nederlandse sector en de directe peergroep te vergelijken. Het bestuur wordt meegenomen in de keuzes die zijn gemaakt en de consequenties van deze keuzes op de uitvoeringskosten. De basisrapportages bevatten ook aandachtspunten voor het bestuur.

Wat kan ik met het rapport?

Natuurlijk voldoen de rapportages aan de “verplichte” Aanbevelingen. Op basis van de aandachtspunten kan het bestuur de uitvoeringskosten optimaliseren én de effecten van de getroffen maatregelen monitoren. Wij constateren dat ook toezichthoudende organen zoals de Raad van Toezicht, in toenemende mate de rapportage opvragen en zodoende inzicht krijgen in de prestatie van het pensioenfonds. Ook actuarissen en accountants maken gebruik van de rapportage. Tenslotte levert de rapportage een substantiële en relevante bijdrage in de inzichtelijkheid en de communicatie van de kosten van pensioenfondsen in relatie tot de gekozen strategie. Onmisbaar voor een transparante uitleg aan alle belanghebbenden.

Continue benchmarking tegen geringe kosten

Met het nieuwe aanbod van rapportages is het voor deelnemers eenvoudig om elk jaar te blijven voldoen aan de Aanbevelingen uitvoeringskosten en de resultaten te gebruiken voor het optimaliseren én monitoren van de uitvoeringskosten. Zo kan bijvoorbeeld om het jaar worden deelgenomen aan de Basis Plus rapportage waarbij in de tussenliggende jaren de Essential rapportage worden ontvangen. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden.

  • IBI Benchmarking pensioenfonds
    IBI Benchmarking pensioenfonds
  • Powered by WordPress. Designed by Woo Themes