top of page

uitkomsten benchmarking onderdeel van jaarverslag 2023

De Pensioenfederatie heeft extra aandacht gevraagd voor het rapporteren van de uitvoeringskosten. Hierbij vormen de uitkomsten van de benchmarking onderdeel van de verslaglegging uitvoerings-kosten. Dit is conform de Aanbevelingen Uitvoeringskosten, uitgegeven door de Pensioenfederatie als vorm van zelfregulering én het AFM rapport “Meer aandacht nodig voor de verantwoording van kosten door pensioenfondsen“ dat is gepubliceerd op 1 april 2021.   

AFBEELDING MET CITAAT IN COMPLIANCE PAGE.

Waarom benchmarken?

Laten we eerst een stap terug doen. Waarom is benchmarken voor een pensioenfonds van belang? De uitvoeringskosten zijn het directe gevolg van het gevoerde beleid en verschillen dus per pensioenfonds. Het is daarom lastig verschillende fondsen te vergelijken. Benchmarking toont de relatie tussen het beleid en de uitvoeringskosten. Bij vermogensbeheer worden de kosten gerelateerd aan het (lange termijn) rendement. Bij pensioenbeheer worden de uitvoeringskosten in relatie gebracht tot het serviceniveau, complexiteit van de regeling en eigenschappen van het pensioenfonds zoals het aantal waardeoverdrachten en het aandeel slapers. 

Kosten in context plaatsen

Om in compliance te zijn, moeten de fondsen een benchmarkcijfer voor vermogensbeheerkosten opnemen Dit is de eenvoudigste manier om kosten in context te plaatsen. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van het pensioenfonds en het beleggingsbeleid. Relevante kenmerken bij benchmarking voor kosten van pensioenbeheer zijn onder meer de verschillende serviceniveaus, het aantal regelingen en de complexiteit van die regelingen, de hoeveelheid waardeoverdrachten en de communicatiestrategie.

code pensioenfondsen 2018

Onder Thema 1 "Vertrouwen waarmaken" is aangegeven dat het bestuur zorgt voor de uitvoering van de pensioenregeling. Het heeft een visie op die uitvoering, stelt eisen en bepaalt welk kostenniveau aanvaardbaar is. Om dit vast te kunnen stellen is het noodzakelijk na te gaan wat vergelijkbare pensioenfondsen, rekening houdend met beleidskeuzes, voor de dienstverlening betalen. De IBI benchmarking rapportage bevat deze informatie.  

Om voor het jaarverslag 2023 aan de verslaggevingseisen te kunnen voldoen verzoeken wij contact op te nemen met IBI voor een toelichting op de benchmarking rapportage die volledig voldoet aan de Aanbevelingen uitvoeringskosten.  

Toegevoegde waarde

Benchmarken is meer dan een vinkje op de checklist om in compliance te zijn met de verslaggevingseisen. Met behulp van benchmarken kan uw pensioenfonds:

  • Uitvoeringskosten monitoren en reduceren;

  • De strategie / beleid evalueren;

  • De financiële gevolgen van beleidskeuzes toelichten;

  • Relatie leggen tussen prestaties en kosten (bijvoorbeeld rendement en kosten, serviceniveau en complexiteit pensioenregeling);

  • Zich profileren ten opzichte van andere partijen;

  • Verantwoording afleggen aan deelnemers en de Raad van Toezicht in lijn met het AFM rapport "Meer aandacht nodig voor de verantwoording van kosten door pensioenfondsen" (april 2021)  

  • Vooruitlopend op Wtp nu al verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in relatie tot uitvoeringskosten aan het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan vanwege het adviesrecht op beleidskeuzes met impact op uitvoeringskosten. 

Benchmarken voor jaarverslaG

Daarom ibi benchmarking

IBI Benchmarking is een onafhankelijke Nederlandse benchmark die het mogelijk maakt de kosten van pensioenfondsen eerlijk te vergelijken, toegespitst op de Nederlandse pensioensector en de wetgeving. Daarvoor volgen we de Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie volledig. IBI Benchmarking gebruikt uniforme en gecontroleerde gegevens en beperkt de kosten van deelname en de inspanningsverplichtingen van de deelnemers. Onze rapportage bevat aandachtspunten om prestaties te verbeteren en biedt een goede basis voor het toelichten van de uitvoeringskosten in het jaarverslag. 

"In de verantwoording aan de buitenwereld kan de IBI Benchmarkrapportage vooral veel waarde toevoegen op het gebied van kostentransparantie"

KPMG logo

Klik op logo KPMG voor het Visiedocument "Meer halen uit benchmarkrapportages"

6

Redenen om te benchmarken

1. Uitvoeringskosten monitoren en optimaliseren.

2. De strategie evalueren.

3. Relatie leggen tussen prestaties en kosten.

4. De financiële gevolgen van beleidskeuzes toelichten.

5. Verantwoording afleggen aan deelnemers en Raad van Toezicht.

6. Toetsen aanvaardbaarheid kosten vanwege Code pensioenfondsen 2018 

Eric Veldpaus, IBI - Institutioneel Benchmarking Instituut

Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij bellen op mijn directe lijn: 020-208 8507.

Ik sta u graag te woord.

 

Benchmarkkosten Index

Onze spingrafieken tonen de invloed van beleidskeuzes op de uitvoeringskosten. 

Kosten pensionsbeheer per deelnemer
bottom of page