"Benchmarken is meer dan een vinkje op de checklist om in compliance te zijn met de verslaggevingseisen"

Extra aandacht voor uitvoeringskosten: benchmarking hoort in jaarverslag 

De Pensioenfederatie heeft extra aandacht gevraagd voor het rapporteren van de uitvoeringskosten. Eén van de gevolgen is dat pensioenfondsen in hun jaarverslag over ook de resultaten van benchmarking dienen op te nemen.

AFBEELDING MET CITAAT IN COMPLIANCE PAGE.

Waarom benchmarken?

Laten we eerst een stap terug doen. Waarom is benchmarken voor een pensioenfonds van belang? De uitvoeringskosten zijn het directe gevolg van het gevoerde beleid en verschillen dus per pensioenfonds. Het is daarom lastig verschillende fondsen te vergelijken. Benchmarking toont de relatie tussen het beleid, de vermogensbeheerkosten en het rendement van uw fonds.

Kosten in context plaatsen

Om in compliance te zijn, moeten de fondsen een benchmarkcijfer voor vermogensbeheerkosten opnemen Dit is de eenvoudigste manier om kosten in context te plaatsen. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van het pensioenfonds en het beleggingsbeleid. Relevante kenmerken bij benchmarking voor kosten van pensioenbeheer zijn onder meer de verschillende serviceniveaus, het aantal regelingen en de complexiteit van die regelingen, de hoeveelheid waardeoverdrachten en de communicatiestrategie.

Toegevoegde waarde

Benchmarken is meer dan een vinkje op de checklist om in compliance te zijn met de verslaggevingseisen. Met behulp van benchmarken kan uw pensioenfonds:

  • Uitvoeringskosten monitoren en reduceren;

  • De strategie / beleid evalueren;

  • De financiële gevolgen van beleidskeuzes toelichten;

  • Relatie leggen tussen prestaties en kosten (bijvoorbeeld rendement en kosten, serviceniveau en complexiteit pensioenregeling);

  • Zich profileren ten opzichte van andere partijen;

  • Verantwoording afleggen aan deelnemers, belanghebbendenorgaan  en de Raad van Toezicht in lijn met het AFM rapport "Meer aandacht nodig voor de verantwoording van kosten door pensioenfondsen" (april 2021)  

Benchmarken voor jaarverslaG

Om voor het jaarverslag 2022 aan de verslaggevingseisen te kunnen voldoen verzoeken wij contact op te nemen met IBI voor een toelichting op de benchmarking rapportage die volledig voldoet aan de Aanbevelingen uitvoeringskosten.  

Daarom ibi benchmarking

IBI Benchmarking is een onafhankelijke Nederlandse benchmark die het mogelijk maakt de kosten van pensioenfondsen eerlijk te vergelijken, toegespitst op de Nederlandse pensioensector en de wetgeving. Daarvoor volgen we de Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie volledig. IBI Benchmarking gebruikt uniforme en gecontroleerde gegevens en beperkt de kosten van deelname en de inspanningsverplichtingen van de deelnemers. Onze rapportage bevat aandachtspunten om prestaties te verbeteren en biedt een goede basis voor het toelichten van de uitvoeringskosten in het jaarverslag. 

Redenen om te benchmarken

1. Uitvoeringskosten monitoren en reduceren.

2. De strategie evalueren.

3. Relatie leggen tussen prestaties en kosten.

4. De financiële gevolgen van beleidskeuzes toelichten.

5. Verantwoording afleggen aan deelnemers en Raad van Toezicht.

Eric Veldpaus, IBI - Institutioneel Benchmarking Instituut

Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij bellen op mijn directe lijn: 020-208 8507.

Ik sta u graag te woord.

 

Benchmarkkosten Index

Onze spingrafieken tonen de invloed van beleidskeuzes op de uitvoeringskosten. 

Kosten pensionsbeheer per deelnemer

Deze blog is geschreven door Eric Veldpaus

"In de verantwoording aan de buitenwereld kan de IBI Benchmarkrapportage vooral veel waarde toevoegen op het gebied van kostentransparantie"

KPMG logo

Klik op logo KPMG voor het Visiedocument "Meer halen uit benchmarkrapportages"