top of page

upko - Uniform pensioenkostenoverzicht

een belangrijke stap voor de deelnemers

Het Institutional Benchmarking Institute (IBI) en Brightlands Institute for Smart Society (BISS) lanceren het Uniform Pensioenkostenoverzicht kortweg UPKO. Met dit overzicht is tegemoetgekomen aan de oproep van de AFM - rapport "Meer aandacht nodig voor de verantwoording van kosten door pensioenfondsen" van 1 april 2021 - om deelnemers op een toegankelijke wijze te informeren over de kosten van hun pensioen. Uniformiteit is daarbij van belang, met name met het oog op de komst van het nieuwe pensioenstelsel. 

IBI en BISS hebben samen met prof. dr. Lisa Brüggen - hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht en internationaal erkend expert pensioencommunicatie - zorgvuldig gewerkt aan de totstandkoming van UPKO. Het resultaat is een helder document dat voor alle partijen als uniform referentie document kan worden gebruikt. Dat vergemakkelijkt de communicatie.

In het jaaroverzicht worden de uitvoeringskosten van het pensioenfonds uniform in context gerapporteerd volgens de aanwijzingen van de AFM en volgens de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie. De uitvoeringskosten worden gegroepeerd in drie onderdelen:

  • kosten voor pensioenbeheer - dit zijn de kosten van administratie, communicatie, bestuur en toezicht

  • kosten voor vermogensbeheer - dit zijn de kosten die het fonds maakt om het pensioengeld te beleggen

  • transactiekosten - dit zijn de aan- en verkoopkosten van beleggingen

 

De kosten van het fonds staan uniform per onderdeel in het overzicht gegroepeerd. De kosten van vermogensbeheer worden gerapporteerd in context van rendement en risico en met gebruik van kostenbenchmarks (in de Aanbevelingen 'de bijbehorende benchmarkkosten' genoemd). Hierbij wordt ook een link gelegd naar de beleggingsmix en de mate van actief beheer. De kosten van pensioenbeheer worden in context gerapporteerd door een link te leggen met het serviceniveau, het aantal regelingen, de complexiteit van die regelingen, de aard van het fonds, de hoeveelheid waardeoverdrachten en de communicatiestrategie. De uitvoeringskosten worden ook per onderdeel vergeleken met de relevante peergroep.

 

Het uniform pensioenkostenoverzicht informeert u over de uitvoeringskosten van uw pensioenfondsen, uniform en in de juiste context. Dat zorgt voor heldere en consistente communicatie. 

Het overzicht wordt door IBI als onderdeel van de verslaglegging beschikbaar gesteld aan alle pensioenfondsen die deelnemen aan de IBI Benchmarking rapportage 2023 over verslagjaar 2022. De pensioenfondsen kunnen dit deel van de benchmarking dan beschikbaar stellen aan al hun deelnemers. 

Heeft u vragen over UPKO neem dan contact op met Eric Veldpaus:

eric.veldpaus@institutionalbenchmarking.org of tel: 020 - 208 8507 (direct)

bottom of page