top of page

Transparantie en Verantwoording van Uitvoeringskosten in de Wtp Transitie

De Kracht van IBI Benchmarking

Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) op 1 juli 2023 ondergaat de pensioensector een ingrijpende verandering. Deze nieuwe wetgeving stelt hogere eisen aan de transparantie en verantwoording van uitvoeringskosten van pensioenfondsen. Het is cruciaal dat bestuurders van pensioenfondsen zich bewust zijn van de nieuwe verantwoordelijkheden, en strategieën hanteren om deze kosten nauwkeurig te monitoren en te verantwoorden gedurende en na de Wtp transitie. 

Samenwerking EY & IBI 

Daarom hebben EY en IBI Benchmarking de handen in elkaar geslagen om pensioenfondsbesturen integraal te kunnen ondersteunen bij het beheren, rapporteren, toelichten en documenteren van de uitvoeringskosten voor, tijdens en na de overgang naar de Wtp. 

De Nieuwe Realiteit - Uitvoeringskosten in de Wtp Transitie

De Wtp markeert een nieuw tijdperk van transparantie en verantwoording binnen de pensioensector. Bestuurders staan voor de uitdaging om de omvang en ontwikkeling van uitvoeringskosten inzichtelijk te maken en te rechtvaardigen aan deelnemers, toezichthouders en andere belanghebbenden. Het beheren van deze kosten wordt niet alleen een juridische plicht, maar ook een cruciale stap om het vertrouwen te behouden en te versterken.

De Toegevoegde Waarde van IBI Benchmarking

De Wtp transitie vraagt om een nauwgezette aanpak in het beheer en de verantwoording van uitvoeringskosten. IBI Benchmarking biedt een effectief hulpmiddel om deze uitdaging aan te gaan en optimaal gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden voor transparantie en verantwoording. Als bestuurders sterk leiderschap tonen in het beheer van uitvoeringskosten, kan dit niet alleen leiden tot een duurzamer pensioenstelsel, maar ook tot een groter vertrouwen van deelnemers en stakeholders. IBI Benchmarking is een krachtige partner tijdens de Wtp transitie.

De Toegevoegde Waarde van IBI Benchmarking

  • Objectieve Vergelijkbare Data: IBI Benchmarking levert betrouwbare en objectieve gegevens die de kostenstructuur van het fonds inzichtelijk maken. Hierdoor kunnen bestuurders de eigen kostenprestaties vergelijken met die van vergelijkbare pensioenfondsen en sectorgemiddelden.

  • Transparante Verantwoording: IBI Benchmarking voorziet bestuurders van gedetailleerde rapportages die duidelijk en transparant de ontwikkeling van uitvoeringskosten laten zien. Dit vormt een solide basis om aan deelnemers en toezichthouders uit te leggen hoe kosten worden beheerd en geoptimaliseerd.

  • Feitelijke Onderbouwing: De benchmarking rapportages bieden een objectieve onderbouwing van beleidskeuzes en strategieën met betrekking tot uitvoeringskosten. Hierdoor kunnen bestuurders beslissingen nemen en verantwoorden op basis van feitelijke data in plaats van aannames.

  • Continue Monitoring: IBI Benchmarking biedt de mogelijkheid tot doorlopende monitoring van uitvoeringskosten gedurende en na de Wtp transitie. Dit stelt bestuurders in staat om tijdig bij te sturen en eventuele afwijkingen te identificeren en aan te pakken.

  • Transparantie voor Vertrouwen: Het tonen van verantwoording en transparantie inzake uitvoeringskosten is niet alleen een verplichting, maar een kans om vertrouwen te winnen en te behouden. IBI Benchmarking faciliteert bestuurders om op dat gebied leiderschap te tonen en daarmee het imago van het fonds te versterken. Het stelt bestuurders in staat om te laten zien dat zij proactief omgaan met de veranderingen in de sector en zich inzetten voor een gezonde financiële toekomst.

bottom of page